Aanmelding en plaatsing

Aanmelding voor hospice Kuria verloopt via de transferverpleegkundige, het transferpunt of de maatschappelijk werker van het ziekenhuis of de huisarts.
Dit kan op telefoonnummer: 020 679 07 97.

Hierna komt een medewerker van het hospice voor een kennismakingsgesprek (intake) thuis of in het ziekenhuis. Vervolgens wordt de intake intern beoordeeld. Bij een positief plaatsingsbesluit wordt gestreefd naar een zo mogelijk snelle plaatsing en de wachtlijst kort te houden.

Voornaamste criteria die hierbij gehanteerd worden, zijn:

  • De verzorging thuis door veelal mantelzorgers in combinatie met de thuiszorg, is te complex geworden en niet meer te realiseren.
  • Er moet een binding zijn met Amsterdam; hetzij door wonen hetzij door (familie-)relaties.
  • Er is een geschatte levensverwachting van ten hoogste drie maanden.
  • Financiering van een toekomstige bewoner van hospice Kuria loopt via de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Plaatsing in het hospice is een bewuste keus van de zieke en zijn/haar naast(en).

Contra-indicatie:

  • De patiënt heeft een prognose langer dan drie maanden. Uitzondering hierop kunnen patiënten zijn die voor respijtopname zijn aangemeld of die vanuit een crisissituatie worden opgenomen.
  • De patiënt heeft gedragsproblemen:
    • waarbij verwacht mag worden dat andere patiënten of naasten er hinder van ondervinden en/of
    • waarbij de veiligheid van medewerkers, medepatiënten of naasten in het geding is.

Tijdelijke plaatsing
Hospice Kuria biedt ook de mogelijkheid voor tijdelijke plaatsing. Doel hiervan is om de thuissituatie voor een korte periode van intensieve zorg te ontlasten of voor complexe symptoombehandeling. Voor een tijdelijke opname worden separate criteria aangehouden.